.


درباره تاریخ

آری تاریخ، این دیسپلین به ظاهر خسته کننده و بدرد نخور، بعضی وقتها رادیکال ترین مواضع را دارد. مواجهه با تاریخ تنها تجربه فرهنگی است که در عین فرهنگی بودن به شدت سیاسی است.تاریخ ما را نه فقط با خود، بلکه با ادعاهای خود آشنا میکند و نشان میدهد که چگونه ادعاهای کلانمان شکل گرفته است. تاریخ از تصورات غالب ما آشنا زدایی میکند و ما را با روح زمان خود آشنا میکند.تاریخ ما را با تناقضهایمان آشنا میکند و البته با پتانسیلهایمان، با راه هایی که میتوانستیم برویم و نرفتیم، با آنچه میتوانستیم بشویم و نشدیم و میتوانیم بشویم. و از همه مهتر تاریخ ما را با “هزینه” ها آشنا میکند. اینکه برای اینکه همینی که شدیم، هزینه پرداخت کردیم و یادمان نرود که به بعضی مدیونیم. میخواهم همینجا از همه درخواست کنم که تاریخ بخوانند، مخصوصا تاریخ معاصر. ما برای عبور از بحران ها نمی توانیم تاریخ نخوانده باشیم چرا که ما فرصت و امکان تکرار اشتباهات و قدرندانستن داشته هایمان را نداریم. یکبار در پستی در پاسخ به یکی از همکارانم جمله ای درباره تاریخ گفتم او این جمله را روی آنتن زنده مسخره کرد. گفتم هرکه تاریخ نخواند بیسواد است. اهمیت این جمله اما همچنان سرجایش است. هرکه تاریخ نمی داند بیسواد است. بیسواد نباشیم.

از صفحه میلاد دخانچی

Designed By Erfan Powered by Bayan