.


گذری بی هیچ نظری

فلسفه رو دوست دارم، اما دوست داشتن رو بدون فلسفه می فهمم. 

هر وقت ویرانم یک موزیک برام می فرسته، قرار میگیرم...

Designed By Erfan Powered by Bayan